Detail Product

Năm 2013, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài vượt mức kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, giá t

[Tieng Anh]

Năm 2013, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài vượt mức kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, thu hút lao động đều tăng, góp phần quan trọng đưa Bắc Ninh sớm trở thành một tỉnh CNH, HĐH.

Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng

Tính đến nay, Bắc Ninh có 15 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng diện tích 6.847 ha, trong đó có 8 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất công nghiệp được quy hoạch cho thuê 1.810,57 ha, diện tích đã thu hồi 1.538,51 ha, đã cho thuê 1.307,31 ha; tỷ lệ lấp đầy trên diện tích quy hoạch đạt 72,20%; tỷ lệ lấp đầy trên diện tích thu hồi đạt 84,97%.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 20/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động các KKT, KCN, CCN và Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong năm, Ban Quản lý đã cấp 38 chứng chỉ quy hoạch; cấp và điều chỉnh 101 giấy phép xây dựng cho các chủ đầu tư; tham gia góp ý kiến thiết kế cơ sở cho 22 dự án.

Tình hình thu hút, cấp giấy chứng nhận đầu tư

Năm 2013, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 119 dự án, với tổng vốn đầu tư đạt 1.373,14 triệu USD, tăng gấp 1,83 lần so với năm 2012, đạt 238% so với kế hoạch năm 2013. Tỷ suất đầu tư là 11,54 triệu USD/dự án và 10,59 triệu USD/ha đất. Trong đó, 100 dự án FDI có tổng vốn đầu tư đăng ký 1.344,2 triệu USD, chiếm 90,6% tổng số dự án và 83,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Cấp điều chỉnh vốn cho 49 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký điều chỉnh tăng là 235,80 triệu USD (trong đó có 7 dự án trong nước, vốn đầu tư 14,85 triệu USD và 42 dự án FDI với tổng vốn điều chỉnh 220,12 triệu USD).

Tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh năm 2013 đạt 1.608,94 triệu USD, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2012 và đạt 402% kế hoạch năm 2013.

Luỹ kế đến thời điểm hiện tại, các KCN Bắc Ninh đã thu hút 687 dự án đầu tư trong và ngoài nước (301 dự án trong nước, 386 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 6.862,71 triệu USD, thuê 1.325,88 ha đất; suất đầu tư cho 01 dự án đạt 9,99 triệu USD.

Công tác quản lý doanh nghiệp

Năm 2013, các KCN Bắc Ninh có 55 dự án mới đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động tại các KCN lên 358 dự án; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 510.000 tỷ đồng; tổng giá trị nhập khẩu đạt 21 tỷ USD; tổng giá trị xuất khẩu đạt 25 tỷ USD; tổng số nộp ngân sách đạt 4.500 tỷ đồng.

Trong năm 2013, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh thu hồi 10 Giấy chứng nhận đầu tư (trong đó 3 dự án trong nước với số vốn 99,5 tỷ đồng, 7 dự án nước ngoài với số vốn 72.205.000 USD).

Công tác quản lý lao động

Năm 2013, số lao động tại các KCN Bắc Ninh là 146.868 lao động, tăng 30.345 lao động so với năm 2012, vượt 202,3% so với kế hoạch năm 2013; trong đó, lao động địa phương là 48.666 người; lao động nước ngoài là 1.564 người; lao động nữ là 107.039 người. Thu nhập bình quân của lao động trực tiếp sản xuất đạt khoảng 4 triệu đồng/người/tháng; lao động gián tiếp đạt khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Ban Quản lý đã xác nhận thay đổi nhân sự chủ chốt cho 16 doanh nghiệp; đăng ký nội quy lao động cho 50 doanh nghiệp; đăng ký thoả ước lao động tập thể cho 14 doanh nghiệp; đăng ký thang bảng lương cho 59 doanh nghiệp; cấp mới, gia hạn và cấp lại 975 giấy phép lao động.

Công tác quản lý môi trường

Tham gia hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM cho 44 dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đề án bảo vệ môi trường cho 20 dự án và kiểm tra 33 doanh nghiệp theo kế hoạch.

Công tác thanh tra, kiểm tra

Trong năm 2013, Ban Quản lý đã giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp về công tác môi trường, xây dựng, lao động, đầu tư…; đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra; phối hợp với thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra 23 doanh nghiệp tại các KCN; tham gia đoàn thanh tra của Bộ Công an thanh tra 15 doanh nghiệp trong KCN về chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy...

Công tác an ninh trật tự trong các KCN

Ban Quản lý đã triển khai kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ đối với 43 doanh nghiệp trong các KCN; phối hợp với công an tỉnh, công an các huyện, đồn, cụm nắm bắt thông tin hướng dẫn giải quyết các vụ việc trong KCN như đình công, trộm cắp, tai nạn, cháy nổ… đảm bảo an ninh trật tự trong các KCN.

Nhiệm vụ trọng tâm 2014

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2013, năm 2014, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Công tác thu hút, cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho khoảng 50 dự án với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 300 - 350 triệu USD. Cấp điều chỉnh tăng vốn cho khoảng 20 dự án với số vốn điều chỉnh tăng dự kiến đạt 50 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh năm 2014 dự kiến đạt khoảng 350 -400 triệu USD.

Công tác quy hoạch, xây dựng các KCN: Thực hiện và hoàn thành thủ tục sáp nhập, hoàn chỉnh các KCN: Tân Hồng - Hoàn Sơn, Khu phát triển KCN Quế Võ. Tiếp tục phối hợp với công an tỉnh về việc huy động kinh phí xây dựng đồn Công an các KCN: Quế Võ, Tiên Sơn, Yên Phong. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 định hướng đến năm 2020”.

Cấp 39 CCQH cho các chủ đầu tư; tham gia góp ý kiến thiết kế cơ sở 24 dự án; cấp 80 giấy phép xây dựng và cấp điều chỉnh 8 giấy phép xây dựng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Dự kiến trong năm 2014, sẽ có 30 doanh nghiệp đi vào hoạt động; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 700.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 27 tỷ USD; giá trị nhập khẩu đạt 23 tỷ USD; nộp ngân sách đạt 4.700 tỷ đồng.

Công tác quản lý lao động: Dự kiến lao động năm 2014 tăng thêm 15.000 người. Phối hợp các đơn vị triển khai đào tạo pháp luật lao động cho 50 doanh nghiệp KCN; chấp thuận 30 nội quy lao động; 20 thỏa ước lao động tập thể; 20 nhân sự chủ chốt; cấp giấy phép lao động, cấp lại cho 600 lao động nước ngoài.

Công tác quản lý môi trường: Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM cho khoảng 30 dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xác nhận các công trình bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong ĐTM cho khoảng 25 doanh nghiệp; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra định kỳ hàng năm khoảng 20 doanh nghiệp; phối hợp với thanh tra Tổng cục Môi trường thanh tra định kỳ khoảng 20 doanh nghiệp trong các KCN.

Công tác thanh tra: Xây dựng và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp KCN trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đầu tư, môi trường, lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân năm 2014, giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp…

Công tác an ninh trật tự, an toàn trong các KCN: Phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, tích cực giải quyết công tác gây m t an ninh trật tự trong các KCN. Chỉ đạo các Công ty Đầu tư hạ tầng chủ động phối hợp chặt chẽ với đồn công an KCN và công an huyện có KCN trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong các KCN. Phối hợp với Công an PCCC tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến luật phòng cháy chữa cháy, mở các lớp tập hu n công tác phòng cháy chữa cháy cho các doanh nghiệp trong KCN.

Công tác dịch vụ: Tư vấn và giới thiệu việc làm cho khoảng 2.000 lao động; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào sử dụng các cơ sở hạ tầng KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn; hợp tác xây dựng trung tâm y tế, cung ứng dịch vụ vé máy bay, vận tải, suất ăn công nghiệp...

Một số giải pháp chủ yếu

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, hỗ trợ và khuyến khích đầu tư; thu hút có chọn lọc theo đề án thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ lấp đầy và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên 1ha diện tích; tăng cường đóng góp cho ngân sách, tạo ảnh hưởng lan tỏa đến phát triển kinh tế của tỉnh; rà soát, đề xuất chuyển đổi mục đích, điều chỉnh địa điểm, giảm diện tích đất xây dựng các KCN tập trung, các cụm công nghiệp...; kết nối việc phát triển các loại hình dịch vụ trong KCN tập trung theo Đề án đã được phê duyệt.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các KCN, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ, bảo đảm cho công tác sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển ổn định; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp KCN.

- Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các KCN: Thuận Thành II, III, Yên Phong II, Gia Bình để tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư vào các KCN này.

- Phối hợp với các ngành, địa phương nắm bắt tình hình nhà ở công nhân, đề ra các biện pháp, giải pháp nhằm từng bước nâng cao điều kiện sinh hoạt về vật chất và tinh thần cho công nhân trong các KCN.

- Phát triển dịch vụ tập trung mạnh vào lĩnh vực có giá trị cao, tiềm năng và lợi thế lớn, có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, logistics, đào tạo nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh khác.

Ngô Sỹ Bích - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh

Date: 08-04-2014